Aanmelden

Medezeggenschap

​​Medezeggenschap op school (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan voor inspraak en medebestuur in de school. Op iedere school van Agora hebben ouders en personeelsleden recht van inspraak bij beleidsbeslissingen van school en schoolbestuur.

Wilt u weten wie in de MR van de school zit? Kijkt u dan op de website van de betreffende school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Vanuit iedere MR wordt een ouder of leerkracht afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Beleidszaken die schooloverstijgend zijn worden voorgelegd aan de GMR. Door het advies- of instemmingsrecht geeft de GMR aan of men het eens is met het door het College van Bestuur voorgelegd besluit.

        ​​​​                                   
                          Bastiaan Frelink                                            Lucienne Emmink​
                          (Voorzitter GMR)                                               (secretaris GMR)