Aanmelden

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting en de daaronder ressorterende scholen. Dit doet zij op basis van het Reglement Raad van Toezicht en een toetsingskader afgeleid van de Code Goed Bestuur (PO Raad).

De Raad van Toezicht heeft naast haar vergaderingen, overleg in verschillende commissies. De Raad van Toezicht bestaat uit betrokken en deskundige leden, die affiniteit hebben met het onderwijs. In de Raad van Toezicht hebben zitting:

​​​RvT Fons Günther website.jpg

Fons Günther (voorzitter)

Werkzaam als GZ-psycholoog bij Arbo Unie BV Utrecht. 

Nevenfunctie(s): Voorzitter Ondernemingsraad Arbo Unie BV Utrecht, Praktijkhouder 'Mind Your Business', advies voor Mens en Werk Zaanstad​.

Opgegroeid in de Zaanstreek in een roomskatholiek gezin was het belang van bijzonder onderwijs al vroeg duidelijk. Onze kinderen bezochten een Agora school. Kwaliteit van onderwijs en kansen voor kinderen staan bovenaan op mijn prioriteitenlijst. Naast voorzitter RvT ben ik lid van de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

RvT Meindert Eijgenstein website.jpg 

​Meindert Eijgenstein (lid)​​

​Werkzaam als voorzitter CvB bij Stichting Prisma te Almere.

Nevenfunctie(s):  Lid RvT Coöperatie Passend Onderwijs Almere, Lid RvT Stad en Natuur, bestuurslid theatergezelschap de Bonte Hond, Eigenaar adviesbureau.

Onderwijsloopbaan gestart in Zaandam. Agorascholen blinken uit in lezen, taal, rekenen, maar Agora biedt veel meer. Vanuit de waarden ontleend aan onze christelijke traditie streven we naar Bildung. De RvT is klankbord, werkgever van het bestuur en houdt toezicht op de stabiliteit en de kwaliteit van de organisatie.

RvT Peter Prijs website.jpg​Peter Prijs (lid)

​Werkzaam als zelfstandig registeraccountant.

Nevenfunctie(s): penningmeester Stichting Samenbindede Projecten Zaanstreek, penningmeester DSG De Sluis.

Hoewel ik niet echt in de onderwijssector actief ben geweest heb ik altijd veel affiniteit gehad met het onderwijs, mede doordat onze beide kinderen een Agoraschool bezochten.
In die tijd heb ik ook verschillende bestuursfuncties vervuld bij de VCOZ, de voorloper van Agora, waaronder die van penningmeester van het hoofdbestuur.
Goede kwaliteit van onderwijs op christelijke grondslag vind ik bijzonder belangrijk. Naast lid van de Raad van Toezicht ben ik binnen Agora ook voorzitter van de Auditcommissie.

RvT Annemarie Thijs (lid).JPG

Annemarie Thijs (lid)

Werkzaam als bestuurssecretaris en manager kwaliteit en veiligheid bij het Zaans Medisch Centrum

Mijn affiniteit met onderwijs is sterk. Goed onderwijs is de basis voor een gezonde maatschappij, waarbij sociale mobiliteit en goed burgerschap belangrijke pijlers zijn.

De kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de zorg en het algemeen bestuur zet ik graag in als lid van de Raad van Toezicht. 

Simone Koops (lid).JPG

Simone Koops (vice-voorzitter​)

Werkzaam als directeur Alliantie Regionale TopZorg Gelderse Ziekenhuizen.

Nevenfuncties: voorzitter RvT Stichting Kennemerhart, lid RvT stichting Hilverzorg (ouderenzorg), bestuurslid Stichting Pier de Boer.

Goed onderwijs is een belangrijke bouwsteen van onze maatschappij en een voorwaarde voor de persoonlijke ontplooing van ieder mens: je ontwikkelt kennis en vaardigheden en het bereidt je voor op het leven. Ik kijk zelf terug op een prachtige school- en studietijd en volg nu dagelijks mijn kinderen in hun vorderingen en keuzes.

Sinds 1991 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg en vanaf 1997 op MT/directieniveau in de  ziekenhuissector.  Naast mijn juridische achtergrond en expertise, breng ik brede management- en bestuurlijke ervaring mee, vooral op de gebieden organisatie ontwikkeling, governance, stakeholdermanagement en  kwaliteitsmanagement. Ook ben ik toezichthouder bij twee ouderenzorginstellingen.

Vanuit mijn interesse in de onderwijssector en de vraagstukken die daar spelen, vul ik mijn rol als toezichthouder op en gesprekspartner van de raad van bestuur in, met een combinatie van kritisch bevragen en open dialoog. Ontmoetingen in de organisatie, zoals tijdens de schoolbezoeken en in de contacten met de GMR, vind ik daarbij heel belangrijk.

Naast lid van de Raad van T​oezicht ben ik ook lid van de auditcommissie.