Aanmelden

Brede ontwikkeling

​​​​​​​​​​​​Goed onderwijs bereidt een kind voor op een toekomst die wij niet kennen. Hoe doen we dat?

Door ons in te zetten voor de brede ontwikkeling van kinderen.

Voor de brede vorming is er een oud woord: ‘bildung’. Het betekent in feite: worden wie j​e al bent. Bildung is “het proces van persoonlijke vorming op basis van een brede kennismaking met en beschouwing van culturele en maatschappelijke verworvenheden en uitingen” (Van Stralen en Gude, 2012). 

Basisvoorwaarde hiervoor is dat (jonge) mensen inzicht ontwikkelen in de samenhang tussen verschijnselen. Identiteitsontwikkeling is de kern en het doel. Het gaat om de vrijheid om binnen de democratische rechtsstaat en de wereld(gemeenschap) zelfstandig te denken en actief te participeren met een open oog voor de mening en belangen van anderen. ​

​In de Griekse oudheid was de agora,  de markplaats en ontmoetingsplaats waar het sociale leven zich afspeelde. Deze centrale plek had een politieke, een sociale en een commerciële functie. Onze stichting Agora is en wil die plaats zijn waar kinderen en volwassenen samen komen, waar geleerd en geleefd wordt. Onze leerlingen hebben het recht om zich volledig te kunnen ontplooien. Onderwijs en opvang leveren daar samen met de ouders/verzorgers een belangrijke bijdrage aan. 

De kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Hoe deze wereld er over vijf, tien jaar uit zal zien, is een vraag die we niet of nauwelijks kunnen beantwoorden. Tegelijkertijd is het onze opdracht onze leerlingen in een snel veranderende samenleving voor te bereiden op, en toe te rusten tot deze toekomst. 
Dit alles vraagt om verbreding en verdieping van ons onderwijs waarin wij onze leerlingen, in samenwerking met de ouders/verzorgers, in staat stellen zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontplooien en ontwikkelen zodat zij als kritisch, zelfsturend, oplossingsgericht en sociaal mens kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die zich (zullen) aandienen.
 
Lees meer informatie over brede vorming op de pagina Bild​ung.