Aanmelden

Onderwijsbeleid

​​​​​​De drie pijlers in ons onderwijs zijn brede ontwikkeling, passend onderwijs en opbrengstgericht leren.

Brede ontwikkeling: We leiden kinderen op voor een maatschappij die we nog niet kennen, o.a. door middel van bildung, er is in ons onderwijs ruimte voor talentontwikkeling en we bieden onderwijs in combinatie met opvang aan. Onderwijs en opvang willen we in de toekomst onder één regie, één pedagogie en één beleid in integrale kindcentra (IKC)

Passend onderwijs: we zetten onze expertise en adequate arrangementen in om kinderen die barrières ondervinden tegemoet te komen bij het leren en particperen. Daarnaast wordt er optimaal samengewerkt met de jeugdhulpverlening.

We werken opbrengstgericht, niet alleen voor rekenen en lezen, maar in een bredere zin en baseren we keuzes op onderzoek of bewezen praktijk. Uitgangspunt is dat we kinderen leren hoe ze het beste kunnen leren.

Het (onderwijs) beleid van Agora is beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Leren Leven (2015-2019)


Bijzonder goed onderwijs
Leren / Leven
Brede vorming